1004 Programı

1004 – Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı

AMAÇ

1004 Programının amacı, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının, Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması ve mükemmeliyet merkezi haline gelmesi için ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, yurt içinde yapılan, izlenebilir hedefleri olan, bilimsek nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma programlarını desteklemektir.

TANIMLAR

Araştırma Altyapısı: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kurulmaları uygun görülmüş, yükseköğretim kurumları bünyesindeki uygulama ve araştırma merkezlerini,

Araştırma Programı Yöneticisi Kuruluş (APYÖK): Araştırma üniversiteleri ve 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış merkezleri,

Araştırma Programı Yürütücüsü Kuruluş (APYK): En az bir projenin yürütülmesinden sorumlu olan, araştırma programı yürütme grubunda yer alan, araştırma altyapısını veya Ar-Ge merkezini veya kamu Ar-Ge birimini,

ifade eder.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

TÜBİTAK tarafından yayınlanacak çağrıya, ön başvuruyu, YÖK tarafından belirlenen araştırma üniversiteleri ve 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları, APYÖK olarak yapabilir.

Sunulacak araştırma programlarında; iş birliği platformunun, en az iki Ar-Ge/Tasarım merkezi (5746 sayılı Kanuna göre merkez kabul edilmiş) ve en az iki araştırma altyapısı veya Kamu Ar-Ge biriminden oluşması zorunludur.

Başvurularda yer alan üniversitelerin bünyelerinde başvuru konusu ile uyumlu araştırma altyapılarının olması beklenir.

ARAŞTIRMA PROGRAMI SÜRESİ

Süre en fazla 48 ay olabilir.

ARAŞTIRMA PROGRAMI DESTEK BÜTÇESİ KAPSAMI

Destek miktarı üst limiti çağrı dokümanında belirtilebilir.

Makine-teçhizat, laboratuvar kurulumu, bina yapımı gibi sadece altyapı oluşturmaya yönelik başvurular desteklenmez. Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alımı, sarf malzemesi, danışmanlık ve hizmet alımı, seyahat, personel, bursiyer, proje çıktı ve sonuçları paylaşım ve yayım gideri desteklenen harcama kalemleridir.

Ayrıca kurum hissesi ve genel gider desteği verilebilir.